Sự kiện quốc tế Rural Empowerment And Development – Thái Lan

Các bạn đã từng đến các thành phố phát triển hiện đại để học và trãi nghiệm về sự sáng tạo, đổi mới và sự thành công trong cách quản lí của bộ máy chính quyền nhiều nước như Singapore, Hong Kong, Úc, các nước châu Âu hay Mỹ. Tuy nhiên, sự phát triển các […]

Amazing Events, Sự Kiện Nước Ngoài, Sự Kiện Tại Thái Lan